" آزادگان - نروژ "
                         

.آزادگان - نروژ" یک گروه فرهنگی‌ است که در پی سازماندگی نیروهای ایران گرا در برون مرز ( نخست در نروژ ) است "


.آماج این گروه، آموختن و آموزش در بارهِ زبان، تاریخ و فرهنگِ ایران است تا هم میهنانمان هر چه بیشتر، دو باره، به "منشِ ایرانی" باز گردند


.برگزاری جشنهای ایرانی، جایگاه ویژه ایی در کنش‌های این گروه دارد و ما تمامی آنها را با گرامیداشت ویژه ایی پاس میداریم


.آزادگان - نروژ"، باورمند به فرهنگ ایرانشهری است و سامانه پادشاهی را شایسته‌ ترین گزینه برای ایران میداند"